Everyone’s welcome at Tesco

Prehrať video

NAŠA ROZMANITOSŤ.

74% žien
26% mužov

6,9% kolegov a kolegýň so zmenenou pracovnou schopnosťou

61 % kolegýň a kolegov, ktorí sa starajú o zverené osoby

28% kolegov a kolegýň medzi 18 a 34 rokov
57% kolegov a kolegýň medzi 35 a 54 rokov
15% kolegov a kolegýň nad 55 rokov

33 rôznych národností kolegýň a kolegov

Príhovor nášho generálneho riaditeľa.

Pôsobíme v komunitách naprieč celým Slovenskom, kde našim zákazníkom prinášame širokú ponuku zdravých, udržateľných produktov cenovo dostupných pre všetkých. Chceme byť spoločnosťou odrážajúcou rozmanitosť zákazníkov a komunít, v ktorých pôsobíme. Aj z tohto dôvodu sme na Slovensku v máji 2019 podpísali Chartu diverzity a zaviazali sa rozvíjať diverzitu a inklúziu.

Rozmanitosť však sama osebe nestačí. V Tescu robíme všetko pre to, aby tu vládla kultúra založená na otvorenosti, kde je vítaný každý nápad či myšlienka. Ceníme si jednotlivé kultúry, osobnosti a preferencie našich kolegýň a kolegov.

Kultúra inklúzie je neoddeliteľnou súčasťou našej značky a našich hodnôt: k ľuďom sa správame tak, ako chcú, aby sme sa k nim správali. Našim kolegyniam a kolegom umožňujeme nadväzovať autentické vzťahy so zákazníkmi, rozvíjať inovatívne nápady, a tak podporovať úspech nášho
podnikania.

V Tescu je každý vítaný.

V dynamickom odvetví, akým je maloobchod, mimoriadne záleží na schopnosti inovovať a my sme presvedčení, že práve naše kolegyne a kolegovia sú kľúčom k úspechu. Ceníme si a rešpektujeme rozdiely – naše kolegyne a kolegovia cítia, že v práci môžu byť sami sebou, aby mohli prinášať našim zákazníkom každý deň niečo navyše.

„Každý je vítaný“ znamená akceptovanie ľudí takých, akí sú, bez predsudkov, pričom ich rozmanitosť a jedinečnosť oceňujeme a vítame individuálny prínos každého z nich

Sme si vedomí, že slovo „diverzita“ sa často spája skôr s viditeľnejšími rozdielmi, ako sú pohlavie, vek alebo rasa, preto preferujeme používanie slova „rozmanitosť“. Považujeme to za veľmi dôležité, pretože sme presvedčení, že záleží na širšom súbore charakteristík, tých viditeľných rozdieloch, ale aj tých menej viditeľných, ako sú vzdelanie, pracovný štýl, zodpovednosť za opatrovanie zverených osôb, duševné a fyzické zdravie.

Stručný prehľad o našich kolegyniach a kolegoch.

Z hľadiska veku máme veľmi dobre vyváženú pracovnú silu – sú v nej zastúpené všetky vekové skupiny od 18 až do 76 rokov. 

Považujeme za dôležité, aby zastúpenie našich kolegýň  a kolegov bolo silné vo všetkých vekových skupinách. Tak ako podporujeme našich starších kolegov, ponúkame aj programy na podporu zamestnávania mladých ľudí s rôznymi vstupnými požiadavkami:

 • Programy pre mladých lídrov sú zamerané na absolventky a absolventov s ambíciou prepracovať sa na manažérske pozície v maloobchode a distribúcii.
 • Absolventský program v centrálnej kancelárii určený pre absolventky a absolventov vysokých škôl, ktorí rozmýšľajú nad kariérou v centrálnej kancelárii. Ponúka jedinečnú možnosť vyskúšať si viacero pozícií na rôznych oddeleniach.
 • Systém duálneho vzdelávania a naši študenti spolupracujeme s rôznymi odbornými školami, ktoré pripravujú svoje študentky a študentov v odboroch ako pekár, predavač, marketing alebo obchodný pracovník. Následne na našich prevádzkach získavajú cenné odborné skúsenosti, ale i prvé pracovné návyky.

Podpora marginalizovaných skupín – našou snahou je, aby ľudia vo všetkých komunitách vnímali Tesco ako miesto pre každého. Aj preto pomáhame uchádzačkám a uchádzačom o zamestnanie z marginalizovaných rómskych komunít, ktorí čelia neúmerne vyššej miere nezamestnanosti.

Rozvíjame potenciál každej kolegyne a každého kolegu.

Ženy tvoria až 74 % z celkového počtu kolegov Tesca na Slovensku. Sme radi, že v seniorných pozíciách máme toľko talentovaných žien a sme odhodlaní spraviť všetko pre to, aby sme zabezpečili všetkým kolegyniam a kolegom rovnaký prístup ku všetkým pozíciám v našej spoločnosti. 

Prijímame opatrenia, ktoré nám pomôžu skutočne rozvíjať potenciál každého:

 • zabezpečujeme, aby zoznamy kandidátov na nové pozície zahŕňali vyvážený podiel žien a mužov
 • ponúkame nadštandardné benefity na podporu rodiny, ponúkajúce ešte väčšiu flexibilitu pre kolegyne a kolegov, ktorí sa starajú o člena domácnosti
 • Podpora zdravia a well-beingu umožnením prístupu k bezplatnej linke pomoci, ktorá je k dispozícii 24 hodín 7 dní v týždni na riešenie fyzických, psychických a finančných problémov.

Transparentnosť v odmeňovaní.

V Tescu je rovnosť v odmeňovaní muža a ženy samozrejmosťou: U nás ku všetkým pristupujeme rovnako. Na rovnakej pozícii platíme
rovnakú mzdu ženám aj mužom. 

Sme hrdí, že ako jeden z najväčších súkromných zamestnávateľov na Slovensku dobrovoľne pristupujeme k publikovaniu našich dát o odmeňovaní žien a mužov. Meranie odmeňovania žien a mužov nám umožňuje identifikovať a pochopiť prekážky brániace ženám rozvíjať kariéru v našej spoločnosti a podniknúť kroky na odstránenie týchto prekážok.

To je dôvod, prečo podporujeme meranie a transparentné zverejňovanie údajov o odmeňovaní žien a mužov všetkými veľkými zamestnávateľmi a prečo chceme ísť pozitívnym príkladom.

Flexibilná práca a ústretovosť k rodine.

Rodičia, špeciálne novonarodených detí, ako aj kolegyne a kolegovia starajúci sa o starších členov rodiny vnímajú flexibilitu ako dôležitý atribút, ktorý im pomáha zladiť prácu s výzvami rodinného života a potrebami členov rodiny. S hrdosťou predstavujeme súbor unikátnych benefitov
a pravidiel nad rámec platnej legislatívy, ktoré pomôžu rodičom zvládať rôzne životné situácie:

 • Podpora počas materskej dovolenky – po dobu trvania materskej dovolenky (obvykle 34 týždňov) dorovnámematerskú dávku do úrovne 100 % čistej mzdy. 
 • Poskytnutie otcovského voľna – kolegovia majú nárok na dva týždne plateného voľna po narodení dieťaťa alebo po zverení dieťaťa do starostlivosti.
 • Pravidlá pre adoptívnych rodičov – adoptívnym rodičom dorovnáme vyplácanie materskej dávky do výšky čistej mzdy, ak však rodičovi už nevzniká nárok na materskú alebo rodičovskú dovolenku, ponúkame 8 týždňov plateného voľna na adaptovanie sa na novú situáciu v rodine.
 • Pravidlá pre podporu pestúnov – kolegyniam a kolegom, ktorí sa uchádzajú alebo školia na výkon pestúnskej starostlivosti, alebo pre nových pestúnov ponúkame platené voľno v dĺžke jedného týždňa.
 • Pravidlá pre poskytnutie voľna pri asistovanej reprodukcii – kolegyniam a kolegom, ktorí podstupujúliečbu neplodnosti, ponúkneme týždeň plateného voľna na jeden liečebný cyklus, maximálne tri týždne.
 • Poskytnutie voľna pri úmrtí dieťaťa – i keď úprimne dúfame, že tieto pravidlá nebudú potrebné, v prípade úmrtia neplnoletého dieťaťa (do veku 18 rokov) ponúkame našim kolegyniam a kolegom dva týždne plateného voľna.

Výhody začleňovania ľudí so zdravotným znevýhodnením.

Zdravotné znevýhodnenie je súčasťou ľudského života. S veľkou pravdepodobnosťou ho niekedy v živote prežije každý z nás, buď ako dočasný, alebo trvalý stav. 

Zdravotné znevýhodnenie alebo postihnutie sťažuje vykonávanie určitých činností alebo interakciu s okolitým svetom. Do kategórie zdravotných znevýhodnení patria rôzne fyzické a mentálne obmedzenia, pričom nie všetky sú na prvý pohľad zjavné – niektoré môžu byť tzv. neviditeľnými
znevýhodneniami.

Uvedomujeme si, že pre ľudí so zmenenou pracovnou schopnosťou nie sú vhodné všetky pracovné pozície. Práve preto naše kolegyne a kolegov so zmenenou pracovnou schopnosťou alebo s prechodnými zdravotnými ťažkosťami (napr.so zlomeninou) podporujeme:

 • Prechodným pridelením na iné pracovné miesto
 • Zmenou týždenných zmluvných hodín
 • Umožnením častejších prestávok
 • Flexibilitou pri plánovaní harmonogramu alebo zmien harmonogramu kvôli rehabilitáciám
Postupný návrat do práce – návrat do práce po dlhej prestávke spôsobenej chorobou môže byť zložitý tak z fyzického, ako aj z psychického hľadiska. Náš nový benefit umožní kolegyniam a kolegom z obchodov, centrálnej kancelárie a distribučných centier, aby si prvý mesiac po návrate do práce skrátili pracovný čas o polovicu, pričom Tesco im dorovná plat na úroveň 100 %.

Kontinuálna podpora inkluzívnej kultúry.

Napriek tomu, že už dnes môžeme oslavovať mnohé úspechy, naďalej pracujeme na posilňovaní inklúzie v našej spoločnosti. Uvedomujeme si, že stále je pred nami dosť práce na budovaní skutočne inkluzívneho
prostredia, kde sa bude každý cítiť vítaný a mať pocit, že k nám patrí. Naša stratégia inklúzie a diverzity na nasledujúci rok pozostáva z troch pilierov, ktoré podporujú nižšie uvedené aktivity:

Zvyšovanie povedomia o inklúzii a diverzite

Naše manažérky a manažéri idú v inklúzii príkladom a vítajú rozmanitosť

Inklúzia je súčasťou pracovného života kolegýň a kolegov